KAJI SELIDIK KEBERKESANAN KEMPEN BUDI BAHASA

Kaji selidik ini bertujuan untuk mengetahui persepsi umum dan keberkesanan Kempen Budi Bahasa anjuran KEKKWA ke atas orang ramai.

BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG
Umur (Tahun) :
Jantina :
Bangsa :
Negeri :
Pekerjaan :

BAHAGIAN B: KEMPEN

1. Adakah anda tahu mengenai Kempen Budi Bahasa :